تعداد کل بازدید از سایت:   768619

تنظیم کننده های رشد در گیاهان - اکسین ها

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۲/۰۵

زیست شناسی ۲

فصل ۹
گفتار ۱
تنظیم کننده های رشد در گیاهان
محرک های رشد
اکسین ها

علت نورگرایی یا فتوتروپیسم

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۲/۰۵

زیست شناسی ۲

فصل 9 - گفتار ۱
علت نورگرایی یا فتوتروپیسم
تصویر : اثر اکسین بر دیواره سلولی

دو آزمایش در شناسایی اکسین

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۲/۰۵

زیست شناسی 2

فصل 9 
گفتار 1
تنظیم کننده های رشد در گیاهان
اولین آزمایش در شناسایی اکسین توسط داروین و پسرش
آزمایش فريتس ونت

حفاظت جانوران از گیاهان - بخش 2

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۱/۲۴

زیست شناسی 2

فصل 9 گفتار 2

پاسخ به محیط

پاسخ هایی از جنس دفاع 

حفاظت جانوران از گیاهان
مثال رابطه بین حشره برگ خوار تنباکو ،  گیاه تنباکو و زنبور وحشی

حفاظت جانوران از گیاهان - بخش 1

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۱/۲۴

زیست شناسی 2

فصل 9 گفتار 2

پاسخ به محیط

حفاظت جانوران از گیاهان

پاسخ هایی از جنس دفاع 
تکامل همراه بین نوعی آکاسیای شاخ گاوی از آمریکای مرکزی و گونه ای مورچه از جنس Pseudomyrmex 

نر - ماده < هرمافرودیت >

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۱/۲۴

زیست شناسی 2

فصل 7
گفتار 4
نر - ماده  < هرمافرودیت >
شکلی از تولید مثل جنسی  که یک فرد به تنهایی اسپرم و تخمک تولید می کند. 

گیاه گوشتخوار دیونه

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶

زیست شناسی 2

فصل 9
گفتار 2 
پاسخ به تماس

گیاه دیونه یا ونوس مگس‌خوار 
گیاه حشره خوار


گیاه دروزرا

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶

زیست شناسی 2

فصل 9
گفتار 2 
پاسخ به تماس
گیاه حشره خوار
گیاه دروزرا

ترکیبات سیانید دار

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶

فصل 9 گفتار 2

پاسخ به محیط
پاسخ هایی از جنس دفاع
دفاع شیمیایی
انواع متابولیت های ثانویه :
بخش دوم ؛ ترکیبات سیانید دار

متابولیت های ثانویه ؛ بخش اول

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶

فصل 9 گفتار 2

پاسخ به محیط
پاسخ هایی از جنس دفاع
دفاع شیمیایی
انواع متابولیت های ثانویه :
بخش اول ؛ آلکالوئیدها

کلیه حقوق مادی و معنوی برای زیست پیام محفوظ می باشد