تعداد کل بازدید از سایت:   803255

روش های ساخته شدن ATP

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲

زیست شناسی 3

فصل 5
گفتار 1

تامین انرژی

ATP ملکول پر انرژی

روش های ساخته شدن ATP

کتاب نوشته

ATP ملکول پر انرژی

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲

زیست شناسی 3

فصل 5
گفتار 1

تامین انرژی

ATP ملکول پر انرژی

کتاب نوشته

کلیه حقوق مادی و معنوی برای زیست پیام محفوظ می باشد