تعداد کل بازدید از سایت:   803234

کتاب نوشت - رنگ ها در گیاهان

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۴۰۰/۰۱/۰۷


زیست شناسی 1

فصل 6- گفتار 1

از یاخته تا گیاه

 وبژگی های یاخته گیاهی

*** رنگ ها در گیاهان

کتاب نوشت

چگونگی حرکت شیره پرورده

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

زیست شناسی 1

فصل 7
گفتار 3

انتقال مواد در گیاهان

انتقال آب و مواد معدنی در مسیرهای بلند


چگونگی حرکت شیره پرورده

تعریق - حرکت شیره پرورده

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

زیست شناسی 1

فصل 7
گفتار 3

انتقال مواد در گیاهان

انتقال آب و مواد معدنی در مسیرهای بلند

تعریق 

حرکت شیره پرورده

تعرق در گیاهان - قسمت دوم

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۲/۲۰

زیست شناسی 1

فصل 7
گفتار 3

انتقال مواد در گیاهان

انتقال آب و مواد معدنی در مسیرهای بلند

تعرق در گیاهان - قسمت دوم

تعرق در گیاهان - قسمت اول

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۲/۲۰

زیست شناسی 1

فصل 7
گفتار 3

انتقال مواد در گیاهان

انتقال آب و مواد معدنی در مسیرهای بلند

تعرق در گیاهان - قسمت اول


انتقال آب و مواد معدنی در مسیرهای بلند -بخش دوم

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۲/۲۰

زیست شناسی 1

فصل 7
گفتار 3

انتقال مواد در گیاهان

انتقال آب و مواد معدنی در مسیرهای بلند

ادامه فشار ریشه ای

مکش تعرقی


انتقال آب و مواد معدنی در مسیرهای بلند -بخش اول

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۲/۲۰

زیست شناسی 1

فصل 7
گفتار 3

انتقال مواد در گیاهان

انتقال آب و مواد معدنی در مسیرهای بلند

فشار ریشه ای


انتقال مواد در عرض ریشه قسمت دوم

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۲/۱۹

زیست شناسی 1

فصل 7
گفتار 3

انتقال مواد در عرض ریشه 

انتقال آب و مواد محلول به آندودرم و سپس لایه ریشه زا

مقایسه آندودرم در ریشه تک لپه و دولپه

انتقال مواد در عرض ریشه - قسمت اول

نویسنده: - ۱۳۹۹/۰۲/۱۸

زبست شناسی 1

فصل 7
گفتار 3
انتقال مواد در گیاهان -بخش دوم 

انتقال مواد در عرض ریشه

انتقال مواد در گیاهان - بخش اول

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۲/۱۷

زیست شناسی 1

فصل 7
گفتار 3
انتقال مواد در گیاهان

انتقال مواد در سطح یاخته ای


کلیه حقوق مادی و معنوی برای زیست پیام محفوظ می باشد