تعداد کل بازدید از سایت:   616499

کتاب نوشته - دستگاه لنفی

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۴۰۰/۱۲/۰۱


زیست شناسی 1

فصل 4

گفتار 2

دستگاه لنفی

کتاب نوشت

کتاب نوشت - سامانه گردش مواد

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۱۰/۲۸


زیست شناسی 1

فصل 4- گفتار 4

گردش مواد در بدن

تنوع گردش مواد در جانداران

 *** سامانه گردش مواد


کتاب نوشت

کتاب نوشت- تبادل مواد در مویرگ ها

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۱۰/۱۳


زیست شناسی 1

فصل 4- گفتار 2

گردش مواد در بدن

رگ ها

 *** تبادل مواد در مویرگ ها


کتاب نوشت

کتاب نوشت -چرخه ضربان قلب

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۱۰/۱۳


زیست شناسی 1

فصل 4- گفتار 1

گردش مواد در بدن


چرخه ضربان قلب

کتاب نوشت


دریچه های قلب

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۳/۰۲

زیست شناسی 1

فصل 1 
گفتار 1
گردش مواد در بدن

تامین اکسیژن و مواد مغذی قلب

دریچه های قلب

کتاب نوشته

گردش خون ماهی

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۲/۲۸

زیست شناسی 1

فصل 4
گفتار 4

تنوع گردش مواد در جانداران 

گردش خون ماهی 

مطلب جمع بندی

نوار قلب چه می گوید ؟

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۲/۲۴

زیست شناسی 1

فصل 4
گفتار 1

گردش مواد در بدن


نوار قلب چه می گوید ؟

تصویر : جمع بندی مطلب کلیه حقوق مادی و معنوی برای زیست پیام محفوظ می باشد