تعداد کل بازدید از سایت:   211618

بارم بندی زیست شناسی 2 سال تحصیلی 1400 - 1399

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۹/۱۰


زیست شناسی2

بارم بندی 

سال تحصیلی 1400 - 1399

در شرایط قرمز کرونایی


انواع یاخته های عصبی - کتاب نوشت

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

کتاب نوشت

زیست شناسی 1

فصل 1
تنظیم  عصبی

گفتار 1
 انواع یاخته های عصبی

یاخته های بافت عصبی - کتاب نوشت

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

کتاب نوشت

زیست شناسی 1

فصل 1
تنظیم عصبی

گفتار 1
 یاخته های بافت عصبی

تغییرات کتاب زیست شناسی2 چاپ 98 در مقایسه با 99

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۴/۲۷


تغییرات کتاب زیست شناسی 2 چاپ 98 در مقایسه با چاپ 99

کتاب انسان و محیط زیست چاپ 99

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱

کتاب انسان و محیط زیست


پایه یازدهم

کلیه رشته ها 

چاپ 99


کتاب زیست شناسی 2 چاپ 99

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۴/۰۴

کتاب زیست شناسی 2


چاپ   99

انواع یاخته های عصبی

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۳/۰۹

زیست شناسی 2

فصل 1
گفتار 1
تنظیم عصبی

انواع یاخته های عصبی

نورون های رابط میلین دار

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۱/۱۱

کدام نورون رابط دارای میلین است؟ 

انواع نورون ها از نظر شکل

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۱/۱۱

انواع نورون ها ازنظر شکل و ساختار

کتاب زیست شناسی 2 - چاپ 98

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۸/۰۵/۱۴

کتاب زیست شناسی 2 - چاپ 98

رابطه تعداد گره های رانویه و سرعت هدایت پیام عصبی

نویسنده: شهین الیاسی - 1397/08/15

زیست شناسی 2

فصل 1
گفتار 1
رابطه  تعداد گره های رانویه و سرعت هدایت پیام عصبی
افزایش تعداد گره های رانویه ؛ باعث کاهش سرعت هدایت و کاهش تعداد گره های رانویه ؛ باعث افزایش سرعت هدایت می شود.

شبیه ساز کنکور

کلیه حقوق مادی و معنوی برای زیست پیام محفوظ می باشد