تعداد کل بازدید از سایت:   803241

پرسش های فصل 6 گفتار 1 با پاسخ

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۴۰۰/۰۲/۲۶


زیست شناسی 1

فصل 6
گفتار 1


از یاخته تا گیاه

ویژگی های یاخته گیاهی


پرسش های خط به خط کتاب 

با پاسخ

پرسش های فصل 5 گفتار 3 با پاسخ

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۴۰۰/۰۲/۲۴


زیست شناسی 1

فصل5
گفتار 3


تنظیم اسمزی و دفع واد زائد

تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران


پرسش های خط به خط کتاب 

با پاسخ

پرسش های فصل 5 گفتار 2 با پاسخ -بخش دوم

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۴۰۰/۰۲/۲۴


زیست شناسی 1

فصل5
گفتار 2
بخش دوم

تنظیم اسمزی و دفع واد زائد

تشکیل ادرار و تخلیه آن


پرسش های خط به خط کتاب 

با پاسخ

پرسش های فصل 5 گفتار 2 با پاسخ -بخش اول

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۴۰۰/۰۲/۲۴


زیست شناسی 1

فصل5
گفتار 2
بخش اول

تنظیم اسمزی و دفع واد زائد

تشکیل ادرار و تخلیه آنپرسش های خط به خط کتاب 

با پاسخ

پرسش های فصل 5 گفتار 1 با پاسخ

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰


زیست شناسی 1
فصل5
گفتار 1

تنظیم اسمزی و دفع واد زائد

هم ایستایی و کلیه ها

پرسش های خط به خط کتاب 

با پاسخ

پرسش های فصل 4 گفتار 3 با پاسخ - بخش اول

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹


زیست شناسی 1
فصل4
گفتار 3

گردش مواد در بدن

خون

پرسش های خط به خط کتاب و پاسخ 

بخش اول

پرسش های  درست - نادرست

با پاسخ

پرسش های فصل 4 گفتار 2 با پاسخ - بخش اول

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰


زیست شناسی 1
فصل4
گفتار 2

گردش مواد در بدن

رگ ها

پرسش های خط به خط کتاب و پاسخ 

بخش اول

پرسش های  درست - نادرست

با پاسخ

پرسش های فصل 4 گفتار 1 با پاسخ - بخش سوم

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۱۰/۱۱


زیست شناسی 1
فصل 4
گفتار 1

گردش مواد در بدن

قلب

پرسش های خط به خط کتاب و پاسخ 

بخش سوم

 تصویر : پرسش های  جاخالی

کوتاه پاسخ و تشریحی


با پاسخ


پرسش های فصل 4 گفتار 1 با پاسخ - بخش دوم

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۱۰/۱۱


زیست شناسی 1
فصل 4
گفتار 1

گردش مواد در بدن

قلب

پرسش های خط به خط کتاب و پاسخ 

بخش دوم

 تصویر : پرسش های  درست - نادرست

پرسش ها جاخالی

با پاسخ


پرسش های فصل 4 گفتار 1 با پاسخ - بخش اول

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۱۰/۱۱


زیست شناسی 1
فصل 4
گفتار 1

گردش مواد در بدن

قلب

پرسش های خط به خط کتاب و پاسخ 

بخش اول

پرسش های  درست - نادرست

با پاسخ

کلیه حقوق مادی و معنوی برای زیست پیام محفوظ می باشد