تعداد کل بازدید از سایت:   390161

پرسش های فصل 6 گفتار 1 با پاسخ

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۴۰۰/۰۲/۲۶


زیست شناسی 1

فصل 6
گفتار 1


از یاخته تا گیاه

ویژگی های یاخته گیاهی


پرسش های خط به خط کتاب 

با پاسخ

پرسش های فصل 5 گفتار 3 با پاسخ

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۴۰۰/۰۲/۲۴


زیست شناسی 1

فصل5
گفتار 3


تنظیم اسمزی و دفع واد زائد

تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران


پرسش های خط به خط کتاب 

با پاسخ

پرسش های فصل 5 گفتار 2 با پاسخ -بخش دوم

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۴۰۰/۰۲/۲۴


زیست شناسی 1

فصل5
گفتار 2
بخش دوم

تنظیم اسمزی و دفع واد زائد

تشکیل ادرار و تخلیه آن


پرسش های خط به خط کتاب 

با پاسخ

پرسش های فصل 5 گفتار 2 با پاسخ -بخش اول

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۴۰۰/۰۲/۲۴


زیست شناسی 1

فصل5
گفتار 2
بخش اول

تنظیم اسمزی و دفع واد زائد

تشکیل ادرار و تخلیه آنپرسش های خط به خط کتاب 

با پاسخ

پرسش های فصل 5 گفتار 1 با پاسخ

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰


زیست شناسی 1
فصل5
گفتار 1

تنظیم اسمزی و دفع واد زائد

هم ایستایی و کلیه ها

پرسش های خط به خط کتاب 

با پاسخ

پرسش های فصل 4 گفتار 3 با پاسخ - بخش اول

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹


زیست شناسی 1
فصل4
گفتار 3

گردش مواد در بدن

خون

پرسش های خط به خط کتاب و پاسخ 

بخش اول

پرسش های  درست - نادرست

با پاسخ

پرسش های فصل 4 گفتار 2 با پاسخ - بخش اول

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰


زیست شناسی 1
فصل4
گفتار 2

گردش مواد در بدن

رگ ها

پرسش های خط به خط کتاب و پاسخ 

بخش اول

پرسش های  درست - نادرست

با پاسخ

پرسش های فصل 4 گفتار 1 با پاسخ - بخش سوم

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۱۰/۱۱


زیست شناسی 1
فصل 4
گفتار 1

گردش مواد در بدن

قلب

پرسش های خط به خط کتاب و پاسخ 

بخش سوم

 تصویر : پرسش های  جاخالی

کوتاه پاسخ و تشریحی


با پاسخ


پرسش های فصل 4 گفتار 1 با پاسخ - بخش دوم

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۱۰/۱۱


زیست شناسی 1
فصل 4
گفتار 1

گردش مواد در بدن

قلب

پرسش های خط به خط کتاب و پاسخ 

بخش دوم

 تصویر : پرسش های  درست - نادرست

پرسش ها جاخالی

با پاسخ


پرسش های فصل 4 گفتار 1 با پاسخ - بخش اول

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۱۰/۱۱


زیست شناسی 1
فصل 4
گفتار 1

گردش مواد در بدن

قلب

پرسش های خط به خط کتاب و پاسخ 

بخش اول

پرسش های  درست - نادرست

با پاسخ

پرسش های فصل 3گفتار 3 با پاسخ - بخش دوم

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۱۰/۰۷


زیست شناسی 1
فصل 3
گفتار 3

تبادلات گازی

تنوع تبادلات گازی

پرسش های خط به خط کتاب و پاسخ 

بخش دوم

پرسش های  جاخالی - کوتاه پاسخ

پرسش های فصل 3گفتار 3 با پاسخ - بخش اول

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۱۰/۰۷


زیست شناسی 1
فصل 3
گفتار 3

تبادلات گازی

تنوع تبادلات گازی

پرسش های خط به خط کتاب و پاسخ 

بخش اول

پرسش های  درست - نادرست

با پاسخ

پرسش های فصل 3گفتار 2 با پاسخ - بخش دوم

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۹/۲۹


زیست شناسی 1
فصل 3
گفتار 2

تبادلات گازی

تهویه ششی

پرسش های خط به خط کتاب و پاسخ 

بخش دوم

پرسش های  جاخالی - کوتاه پاسخ

پرسش های فصل 3گفتار 2 با پاسخ - بخش اول

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۹/۲۹


زیست شناسی 1
فصل 3
گفتار 2

تبادلات گازی

تهویه ششی

پرسش های خط به خط کتاب و پاسخ 

بخش اول

پرسش های  درست - نادرست

پرسش های فصل 3گفتار 1 با پاسخ - بخش دوم

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۹/۱۳


زیست شناسی 1
فصل 3
گفتار 1

تبادلات گازی

ساز و کار دستگاه تنفس در انسان

پرسش های خط به خط کتاب و پاسخ 

بخش دوم

پرسش های  جاخالی - کوتاه پاسخ
 

پرسش های فصل 3گفتار 1 با پاسخ - بخش اول

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۹/۱۳


زیست شناسی 1
فصل 3
گفتار 1

تبادلات گازی

ساز و کار دستگاه تنفس در انسان

پرسش های خط به خط کتاب و پاسخ 

بخش اول

پرسش های  درست - نادرست
 

پرسش های فصل 2 گفتار 3 با پاسخ بخش دوم

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۸/۱۹


زیست شناسی 1
فصل 2
گفتار3

گوارش وجذب غذا

تنوع گوارش در جانداران

پرسش های خط به خط کتاب و پاسخ 

بخشدوم

پرسش های کوتاه پاسخ و تشریحی

پرسش های فصل 2 گفتار 3 با پاسخ بخش اول

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۸/۱۹


زیست شناسی 1
فصل 2
گفتار3

گوارش وجذب غذا

تنوع گوارش در جانداران

پرسش های خط به خط کتاب و پاسخ 

بخش اول

پرسش های صحیح غلط 

پرسش های فصل 2 گفتار 2 با پاسخنامه بخش دوم

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴


زیست شناسی 1
فصل 2
گفتار2

گوارش وجذب غذا

جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش

پرسش های خط به خط کتاب و پاسخ 

بخش دوم

پرسش های تشریحی

پرسش های فصل 2 گفتار 2 با پاسخ بخش اول

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴


زیست شناسی 1
فصل 2
گفتار2

گوارش وجذب غذا

جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش

پرسش های خط به خط کتاب و پاسخ 

بخش اول

پرسش های صحیح غلط و  کوتاه جواب 

کلیه حقوق مادی و معنوی برای زیست پیام محفوظ می باشد