تعداد کل بازدید از سایت:   616497

هم توانی - بارزیت ناقص

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۳/۰۵

زیست شناسی 3

فصل 3
گفتار 1

انتقال اطلاعات در نسل ها

هم توانی

بارزیت ناقص

الل های چندگانه

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۳/۰۵

زیست شناسی 3

فصل 3
گفتار 1
انتقال اطلاعات در نسل ها

الل های چندگانه 

گروه خونی ABO

گروه خونی ABO

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۲/۰۳

زیست شناسی 3

فصل ۳ - گفتار ۱

گروه خونی ABO

هم توانی 

کلیه حقوق مادی و معنوی برای زیست پیام محفوظ می باشد