تعداد کل بازدید از سایت:   616490

آنزیم های برش دهنده

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۴/۰۷

زیست شناسی 3


فصل 7
گفتار 1
زیست فناوری و مهندسی ژنتیک
مراحل مهندسی ژنتیک

آنزیم های 
برش دهنده
 
( محدودکننده )

دگرخواهی

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۲/۱۲

زیست شناسی 3
فصل 8
گفتار 3
دگرخواهی

زندگی گروهی

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۲/۱۲

زیست شناسی 3

فصل 8
گفتار 3

زندگی گروهی

مورچه ها

ارتباط بین زنبورهای عسل

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۲/۱۲

زیست شناسی 3

فصل 8
گفتار 3

ارتباط و زندگی گروهی

ارتباط در زنبورهای عسل

ارتباط بین جانوران

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۲/۱۲

زیست شناسی 3

فصل 8
گفتار 3
ارتباط و زندگی گروهی

ارتباط بین جانوران

خواب زمستانی و رکود تابستانی

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۲/۱۱

زیست شناسی 3

فصل 8
گفتار 2 

خواب زمستانی و رکود تابستانی

مهاجرت

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۲/۱۱

زیست شناسی 3

فصل 8
گفتار 2
مهاجرت

قلمروخواهی

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۲/۱۱

زیست شناسی 3

فصل 8
گفتار 2
قلمروخواهی

رفتار غذایابی

نویسنده: - ۱۳۹۹/۰۲/۱۰

زیست شناسی 3

فصل 8
گفتار 2
نظام جفتگیری

رفتار غذایابی

زادآوری یا تولیدمثل

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۲/۰۹

زیست شناسی 3
فصل 8
گفتار 2
زادآوری یا تولیدمثل

انتخاب جفت

کلیه حقوق مادی و معنوی برای زیست پیام محفوظ می باشد