تعداد کل بازدید از سایت:   803253

با هم ماندن کروموزوم ها

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۴۰۰/۱۲/۰۱


زیست شناسی 2

فصل 6

گفتار 3

تقسیم یاخته 

با هم ماندن کروموزوم ها

چرخه سلولی - نکات کنکوری

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

زیست شناسی 2

فصل 6
گفتار 1

تقسیم سلولی

چرخه سلولی

میوز و تولید مثل جنسی

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۳/۰۹

زیست شناسی 2

فصل 6
گفتار 3

تقسیم یاخته

میوز و تولید مثل جنسی

تعاریفی در رابطه با مبحث کروموزوم

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۳/۰۹

زیست شناسی 2

فصل 6
گفتار 1

تقسیم یاخته

کروموزوم 

تعاریفی در رابطه با مبحث کروموزوم

نکاتی از تقسیم سلولی و ژنتیک

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۳/۰۵

زیست شناسی 3 

فصل 6
گفتار 2
تقسیم سلولی

میتوز

لقاح خارجی

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۱/۲۲

زیست شناسی 2
فصل 7
گفتار 4
لقاح خارجی :
در ماهی ها ، دوزیستان و بسیاری از بی مهرگان آبزی
تخمک ها به وسیله موجود ماده به داخل یک محیط مرطوب می ریزد تا در آن جا به وسیله موجود نر بارور شود.

بکرزایی در زنبور عسل

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۷/۰۹/۲۳

زیست شناسی 2
فصل 7
گفتار 4
بکرزايي در زنبور عسل :
جمعيت زنبور ها ي عسل شامل سه طبقه اجتماعي با ساختمان بدني کاملا مشخص است که عبارتند از :
يک ملکه 
 ده ها يا صد ها زنبور نر 
حدود ۲۰ تا ۸۰ هزار زنبور کارگر . 

کلیه حقوق مادی و معنوی برای زیست پیام محفوظ می باشد