انواع مفصل ها

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۸/۱۲/۱۷


انواع مفصل ها : 

مفصل گوی و کاسه ای Ball and socket joint

در این مفاصل سر یک استخوان به شکل کره و سر استخوان دیگر به شکل یک کاسه است و این دو استخوان در یکدیگر فرو میروند مانند مفاصل ران و شانه. این مفاصل از آزادترین مفصل ها بوده و در همه جهات حرکت میکنند.

مفصل لولایی Hinge joint

این مفاصل مانند لولا فقط در یک جهت اجازه خم و راست شدن را میدهند مانند مفاصل آرنج و زانو و مچ پا که فقط در یک جهت حرکت کرده و حرکت جانبی ندارند.

مفصل محوری Pivot joint

در این مفاصل یک استخوان حول محور مرکزی استخوان دیگر میچرخد مانند مفصل بین استخوان های زند زیرین و زبرین و یا مفصل بین مهره های اول و دوم گردن

مفصل لقمه ای Condyloid joint

در این مفاصل انتهای یک استخوان که به شکل بیضوی و تخم مرغی است در حفره استخوان دیگر که آن هم بیضوی است میچرخد مانند مفصل مچ دست.
این مفصل دو محوری است و در دو سطح حرکت دارد ؛
سطح حرکتی ساژیتال برای حرکات خم و راست شدن ( flexion , extension )
و سطح حرکتی فرونتال برای حرکات دور و نزدیک شدن ( abduction , adduction )
اما نوع دیگری از حرکت در این مفصل است که بدون چرخش دو سطح مفصلی نسبت به هم ، از تلفیق حرکت در دو سطح گفته شده قبلی ایجاد می شود ، موسوم به حرکات دورانی یا circumduction .
مفصل بین زند زبرین و استخوان های مربوط در مچ دست از این نوع است .

مفصل لغزنده Sliding joint

در این مفاصل دو استخوان مجاور بصورت محدودی در کنار هم کمی میلغزند. این استخوان ها در محل مفصل به توسط رباط های بسیار قوی به هم متصل شده و حرکت کمی دارند مانند مفاصل بین استخوانچه های مچ دست و یا مفصل بین استخوان ساکروم و ایلیوم در لگن

مفصل زینی شکل Saddle joint

دو استخوان مجاور در این مفاصل مانند زین اسب در هم فرو رفته اند مانند مفصل بین اولین متاکارپ و استخوان تراپزیوم در مچ دست

 

نظرات

نظری ثبت نشده است.

نظر شما

کلیه حقوق مادی و معنوی برای زیست پیام محفوظ می باشد