نورون های رابط میلین دار

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۱/۱۱


کدام نورون رابط دارای میلین است؟ 

 1. درمخ انسان رابطهای میان دو نیمکره  از نورونهای رابط میلین دار هستند.
2. پایکهای مخچه نورون های رابط میلین دار هستند.
3.رابطهای بلند طنابی در نخا ع میلین دارهستند.

 مواردی از نورون های رابط بدون میلین : 
1.نورو ن های حرکتی اول ودوم در بخش سمپاتیک بدون میلین هستند.
2.در انعکاس های سیستم خودمختارلوله ی گوارش نورونهای حسی بدون میلین وجود دارد به ویژه در ارتباط با
3. عضلات صاف و درموارد زیاد دیگری نورنهای حسی بدون میلین وجود دارند.

نظرات

نظری ثبت نشده است.

نظر شما

کلیه حقوق مادی و معنوی برای زیست پیام محفوظ می باشد